Verlofaanvraag

12.2. Schoolverzuim/verlof/leerplichtwet.

Het   kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen, dat u uw kind   buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde   ‘extra’ verlof zijn vanuit de leerplichtwet regels opgesteld.

Deze   regels gelden alleen wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden,   zoals

 1.   Ernstige   ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners.
 2.   Huwelijk   van familie (eerste/tweede/derde graad) 12½, 25, 40, 50-jarig huwelijksfeest.
 3.   Verhuizing.
 4.   Gezinsuitbreiding.
 5.   Bepaalde   religieuze feestdagen, bijvoorbeeld ‘biddag’ of ‘suikerfeest’.
 6.   De   onmogelijkheid om in de schoolvakanties met vakantie te gaan. Dit is   uitsluitend wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de   ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de schoolvakanties met   vakantie kan. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het   schooljaar vallen. Om over een dergelijk verzoek te kunnen beslissen is   een werkgeversverklaring nodig om aan te kunnen tonen dat de extra   vakantie om die reden wordt aangevraagd.

 

Er mag   dus geen vrij gegeven worden voor goedkope vakanties buiten het seizoen, door   anderen betaalde vakanties, het ophalen van familie, midweek of weekeinde   vakanties.

Ook de   volgende argumenten zijn geen reden voor verlof:

 •   al jaren niet op vakantie geweest,
 •   geen andere vertrekmogelijkheid,
 •   al tickets gekocht hebben of al reserveringen   gedaan hebben,
 •   meereizen met anderen,
 •   al een ander kind uit het gezin is vrij of
 •   dat er “toch al geen les meer gegeven wordt”.
 •   Eerder vertrekken vanwege verkeersdrukte of   aankomsttijden op vakantiebestemming zijn ook geen geoorloofde redenen voor   extra verlof.

 

Deze   extra verlof-regels moeten streng gehanteerd worden. Indien u verlof voor uw   kind wilt, moet u zo vroeg mogelijk een schriftelijk verzoek indienen   bij de directeur door middel van een verlofformulier. Dit formulier is via deze link te down loaden.

Na   afweging van uw verzoek wordt binnen vier weken een beslissing genomen door   de directeur van de school of de leerplichtambtenaar.

Wanneer   naar het oordeel van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van   een reden voor ‘extra verlof’ geen sprake is en u houdt uw kind toch thuis,   dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal   verwachten.

Mocht   u bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen zes weken een   bezwaarschrift indienen bij degene die de aanvraag heeft behandeld. Binnen   zes weken moet dan het uiteindelijke besluit schriftelijk aan u worden   meegedeeld.