Missie

 

 

Waar de school voor staat

Missie en visie

Onze missie is:

Gewoon speciaal

 

Gewoon waar het gewoon kan en speciaal waar het speciaal moet

 

De Beatrixschool streeft ernaar om via kwalitatief goed onderwijs leerlingen die zeer moeilijk leren optimaal te laten ontwikkelen. Ons onderwijs is gericht op een zo groot mogelijke deelname van de leerling in de samenleving én een zo volwaardig mogelijk burgerschap. De volgende zaken zijn hierbij onze uitgangspunten:

 

 • We stimuleren de leerling om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.
 • We bieden hem/haar hulp bij het participeren in de maatschappij en omgeving, in relatie met anderen.
 • Ons pedagogisch klimaat is erop gericht het welzijn van de leerlingen te bevorderen en kenmerkt zich door regelmaat, structuur en veiligheid.

 

Onderwijskundige visie

Om onze missie in de praktijk waar te maken streven we ernaar de Beatrixschool zo efficiënt mogelijk te organiseren. Binnen onze onderwijskundige visie staan de volgende zaken centraal:

 

 • We zijn een duidelijke, transparante organisatie waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn.
 • Ons onderwijsklimaat is helder en voorspelbaar voor leerlingen.
 • De toegankelijkheid voor leerlingen en ouders is groot. We reageren snel en flexibel op vragen van leerlingen en ouders.
 • We werken met methodes en materiaal die de onderwijsgevenden in staat stellen kwalitatief goed onderwijs te geven.
 • Binnen ons onderwijs gebruiken we didactische CED (leer)lijnen, gebaseerd op de SLO-kerndoelen voor ZML. Verder is er veel aandacht voor:

- oefening in zelfredzaamheid en praktische vaardigheden;

- de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden;

- de sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale integratie.

 • We werken planmatig en stemmen het onderwijsaanbod af op de behoeften van de groep en de individuele leerling. Om dit te realiseren werken we met in- en uitstroomprofielen, een ontwikkelingsperspectief en groepsplannen.

 

De wijze waarop we ons onderwijs vormgeven voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria.

 1. Een onderbouwd ontwikkelingsperspectief voor elke leerling
 2. Een op de leerling toegespitst onderwijsaanbod
 3. Een effectieve inrichting en planning van het onderwijs
 4. Een transparante en ondersteunende organisatie van de samenwerking
 5. Partner zijn in de regio

 

Ad 1 Een onderbouwd ontwikkelingsperspectief voor elke leerling

Voor elke leerling richten we het onderwijs in op basis van het in- en uitstroomprofiel en het ontwikkelingsperspectief met als kenmerken:

 • Streven naar het maximaal haalbare met betrekking tot wonen, werken en vrije tijd
 • Gebaseerd op een brede, handelingsgerichte werkwijze
 • Concreet omschreven tussendoelen met evaluatiemomenten
 • Gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling
 • Grote betrokkenheid van de ouders en waar mogelijk van de leerling
 • De leerlijnen die in ons onderwijs worden gebruikt

 

Ad 2 Een op de leerling toegespitst onderwijsaanbod

De groepsleraar stelt het onderwijsaanbod samen en wordt hierbij ondersteund door de Commissie van Begeleiding (CvB).

Kenmerken van het onderwijsaanbod:

 • Gebaseerd op de leerlijnen die in school worden gebruikt
 • Een gevarieerde mix van individuele en groepsactiviteiten
 • Aansluitend op de onderwijsbehoeften van de leerling
 • Planmatig en opbrengstgericht met duidelijke doelen en systematische evaluaties

 

Ad 3 Een effectieve inrichting en planning van het onderwijs

Kenmerken:

 • Een goede relatie tussen de leerlingen en de leraar en tussen de leerlingen onderling
 • Gebruik van gevarieerde, didactische strategieën
 • Proactief (ortho)pedagogisch handelen van leerkracht, dat het leergedrag ondersteunt en storend gedrag voorkomt
 • Intensieve contacten met de ouders van onze leerlingen, o.a. over de vorderingen en de gang van zaken in de school
 • Een overzichtelijke groepsadministratie

 

Ad 4 Een transparante en ondersteunende organisatie van de samenwerking

Dit kenmerkt zich door:

 • Open communicatie met ruimte voor professionele, oplossingsgerichte feedback
 • Een nadruk op onderwijsinhoudelijk overleg en contacten over leerlingen (zeventig procent van ons overleg wordt hieraan besteed)
 • Vergroting van de expertise doordat teamleden meedraaien in relevante netwerken binnen en buiten de school

 

Ad 5 Partner in de regio

De school neemt initiatieven tot het aangaan en het onderhouden van relaties in de regio. Deze zijn altijd gericht op:

 • de inzet van een zo breed mogelijke expertise ter ondersteuning van de ontwikkeling van onze leerlingen;
 • het blijven realiseren en versterken van hoogwaardig speciaal onderwijs voor onze leerlingen.

 

Kwaliteit

Binnen de Beatrixschool werken we conform de richtlijnen van de branchecode Landelijke Vereniging Cluster 3 (lvc3). Dit is een samenhangend systeem van kwaliteitsbeleid binnen Stichting De Korre en onze school.

Omdat de Beatrixschool een lerende organisatie is, zijn we continu bezig ons onderwijs te verbeteren. Deze verbeteringen vinden planmatig plaats.

 • Op schoolniveau werken we met een 4-jarig schoolplan en een jaarlijks schoolverslag.
 • Op groepsniveau werken we met groepsplannen en groepsbesprekingen.
 • Op leerlingniveau werken we met een ontwikkelingsperspectief, een uitstroomprofiel en ouder- en leerlingbesprekingen. Via een leerlingvolgsysteem volgen we de opbrengsten.

De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteiten van ons team. We voeren met individuele teamleden gesprekken volgens een gesprekkencyclus. Dit leidt tot gerichte scholing. We maken dit zichtbaar in het scholingsplan.

 

Identiteit

Als openbare school schenken we aandacht aan de eigen levensbeschouwing en het eigen geloof van de leerlingen, maar ook aan andere levensovertuigingen. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van een kerstviering en door middel van projecten over verschillende levensbeschouwingen.

 

De Beatrixschool wil een ontmoetingsplaats zijn waar leerlingen en ouders van verschillende levensbeschouwingen elkaar treffen en waar verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect voor elkaar centraal staan.